~~~ ಹಾಸ್ಯ ಸಾಹಿತಿಗಳು ~~~
 
  ನಾ. ಕಸ್ತೂರಿ [೧೮೯೭-೧೯೮೭]
  ರಾ. ಶಿವರಾಂ [೧೯೦೫-೧೯೮೪]
  ಬೀಚಿ [೧೯೧೩-೧೯೮೦]
  ಟಿ. ಸುನಂದಮ್ಮ
  ಎಸ್.ಎನ್. ಶಿವಸ್ವಾಮಿ(೧೯೨೦-)
  ದಾಶರಥಿ ದೀಕ್ಷಿತ್(೧೯೨೧-)
  ವೈ.ಎನ್.ಗುಂಡೂರಾವ್
  ಭವನೇಶ್ವರಿ ಹೆಗಡೆ(೧೯೫೮-)
  ಎಂ.ಎಸ್.ಸುಂಕಾಪುರ
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~