~~~ ನಮ್ಕೇರಿ ಆಟ ~~~
 
ಹುಲಿ ಕುರಿ ಆಟ
ಚೌಕಭಾರ
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~