~~~ ಚಿತ್ರ ಸಾಹಿತಿಗಳು ~~~
 
  ಭಾರತೀಸುತ [೧೯೧೫-೧೯೭೬]
  ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಆಲನಹಳ್ಳಿ
  ನಾಗತೀಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ
  ಎಂ. ಎನ್. ವ್ಯಾಸರಾವ್
  ವಿಜಯನಾರಸಿಂಹ
  ಹಂಸಲೇಖ
  ಚಿ. ಉದಯಶಂಕರ
  ಅರ್.ಎನ್.ಜಯಗೋಪಾಲ್
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~