~~~ ಹಳೆಗನ್ನಡ ಕವಿಗಳು ~~~
 
  ನೃಪತುಂಗ.
  ಶ್ರೀವಿಜಯ.
  ಅಸಗ.
  ಪಂಪ
  ಪೊನ್ನ
  ರನ್ನ
  ಶಿವಕೋಟಾಚಾರ್ಯ.
  ಚಾವುಂಡರಾಯ.
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~