~~~ ದಾಸರುಗಳು ~~~
 
  ಶ್ರೀಪಾದರಾಯ
  ವ್ಯಾಸರಾಯ
  ಪುರಂದರ ದಾಸ
  ಕನಕ ದಾಸ
  ವಿಜಯ ದಾಸ.
  ಜಗನ್ನಾಥದಾಸ
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~