~~~ ಶರಣ ಸಾಹಿತಿಗಳು ~~~
 
  ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು
  ಬಸವಣ್ಣ
  ಮಾದಾರಚೆನ್ನಯ್ಯ
  ಅಂಬಿಗ ಚೌಡಯ್ಯ
  ನಾಯಿಂದ ಅಪ್ಪಣ್ಣ
  ಜೇಡರ ದಾಸೀಮಯ್ಯ
  ಫ. ಗು. ಹಳಕಟ್ಟಿ
  ವೈ. ನಾಗೇಶ ಶಾಸ್ತ್ರಿ
  ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ
  ಅಕ್ಕ ನಾಗಮ್ಮ
  ಅಮುಗೆ ರಾಯಮ್ಮ
 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~