~~~ ಅನುವಾದಕರು ~~~
 
  ಬಿ.ವೆಂಕಟಚಾರ್ಯ
  ವಂಶಿ
  ರಾಜಾ ಚೆಂಡೂರ್
  ಕೌಂಡಿನ್ಯ
  ಸರಿತಾ ಜ್ಞಾನಾನಂದ
  ಅಜ್ಜಂಪುರ. ಜಿ. ಸೂರಿ
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~