~~~ ವಿಮರ್ಶಕರು ~~~
 
  ಮುಳಿಯ ತಿಮ್ಮಪ್ಪಯ್ಯ
  ಸಿ. ಕೆ. ವೆಂಕಟರಾಮಯ್ಯ
  ರಂ. ಶ್ರೀ. ಮುಗಳಿ [೧೯೦೬-೧೯೯೩]
  ಗೌರೀಶ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ
  ಜಿ. ಎಸ್. ಆಮೂರ
  ಕೀರ್ತಿನಾಥ ಕುರ್ತುಕೋಟಿ
  ಶಾಂತಿನಾಥ ದೇಸಾಯಿ [೧೯೨೯-೧೯೯೮]
  ಡಿ. ಆರ್. ನಾಗರಾಜ್
  ಅ. ರಾ. ಮಿತ್ರ
  ಎಲ್. ಎಸ್. ಶೇಷಗಿರಿರಾವ್
  ಡಾ| ಗಿರಡ್ಡಿ ಗೋವಿಂದರಾಜು
  ನರಹಳ್ಳಿ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ
  ಬಿ. ಎಸ್. ಕೇಶವರಾವ್
  ಡಾ. ಗುರುಲಿಂಗ ಕಾಪಸೆ
  ಡಾ. ಮೊಗಳ್ಳಿ ಗಣೇಶ
  ಡಾ. ಎಚ್. ಕೆ. ರಂಗನಾಥ್
  ಜಿ. ಕೆ. ಗೋವಿಂದರಾವ್
  ಶತಾವಧಾನಿ ಆರ್. ಗಣೇಶ್
  ಎಸ್. ದಿವಾಕರ್
  ಕಿ. ರಂ. ನಾಗರಾಜ
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~