~~~ ನಾಟಕಕಾರರು ~~~
 
  ಬಿ. ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಯ್ಯ [೧೮೯೭-೧೯೮೪]
  ಎಸ್ .ವಿ. ರಂಗಣ್ಣ [೧೮೯೮-೧೯೮೭]
  ಸಂಸ [೧೮೯೮-೧೯೩೯]
  ಶ್ರೀರಂಗ [೧೯೦೪-೧೯೮೪]
  ಪರ್ವತವಾಣಿ [೧೯೧೧-೧೯೯೪]
  ಎನ್ಕೆ
  ಎಂ. ಆರ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿ
  ಎಚ್. ಬಿ. ಜ್ವಾಲನಯ್ಯ
  ಶಾಂತಕವಿ
  ಟಿ. ಜಿ. ರಾಘವ
  ಬಿ.ವಿ.ಕಾರಂತ
  ಕೆ. ವಿ. ಸುಬ್ಬಣ್ಣ
  ಜಿ.ಬಿ. ಜೋಶಿ.
  ಸಿ. ಜಿ. ಕೃಷ್ಣಸ್ವಾಮಿ
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~