~~~ ನಮ್ಮೂರೇ ನಮಗೆ ಅಂದ ~~~
 
ಕೂಟಗಲ್ ಬೆಟ್ಟ ಅಥವಾ ಶ್ರೀ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಬೆಟ್ಟದ ಇತಿಹಾಸ
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~