~~~ ವಿಶೇಷ ಲೇಖನ ~~~
 
ತ.ರಾ. ಸುಬ್ಬರಾಯ (ತ ರಾ ಸು) - ವಿಶೇಷ ಲೇಖನ
ಏಕಾಂತ ಒಂದು ಉಲ್ಲಾಸದಾಯಕ ಅನುಭೂತಿ - ವಿಶೇಷ ಲೇಖನ
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~