~~~ ಕವನಗಳು ~~~
 
ಅನ್ನದಾತ - ಕವನ
ಸಂಜೆ - ಹನಿಗವನ
ಮೂಕ ಮಾಲೆ - ಕವನ
ಬದುಕು - ಕವನ
ಕನಸು - ಕವನ
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~